زیباترین کتاب داستانی که خوندین چی بوده؟

زیباترین کتاب داستانی که خوندین چی بوده؟
من کتاب سینوهه طبیب فرعون را خواندم
واقعا زیبا و احساسی بود

1 پسندیده