سخن رانی ، ساز و آواز ،موسیقی طبیعت؟

ریتم و هارمونی آروم و از جنس طبیعت رو دوست داری یا انواع ساز و آواز خواندن یا گوش دادن به صدای کسی که حس خوبی می گیری و هیپنوتیزم میشی؟