سرزمین نویسنده‌ها کجاس؟ چه شکلیه؟

##هدف
دنبال مشاهداتی هستیم که ما رو به راهکارهای نویی برای این سوال نزدیک کنه: «چی کار کنیم نوشته‌هامون خوندنی‌تر شه؟»

اگه جایی مشاهده کردی که افراد راحت‌ می‌نویسن و یا متن‌های موجود به خوبی قابل دنبال کردن و جذاب هستند، داستان مشاهده‌ت رو با

  • فیلم

  • عکس

برامون توصیف کن.

اهمیت مشاهده در افزایش توانایی نوشتن