سفر به مرکز زمین حقیقت دارد؟

یک کتاب خوندم که پروفسوری به مرکز زمین میره و شاهد زندگی های زیرزمینی میشهآیا این رمان فقط بر اساس تخیل نویسنده بود یا همچین چیزی هست واقعا؟ :thinking: :thinking: