سفر به کدام شهر کوچک و کمتر شناخته شده ایران را پیشنهاد می کنید؟

به جز شهر های شناخته شده کشورمون، دوست دارید کدوم یک از شهر های کمتر شناخته شده یا کوچکتر کشورمون رو بازدید کنید؟

3 پسندیده