سقف تعهدات مالی بیمه ثالث چیه؟

سقف تعهدات مالی بیمه ثالث چیه و در چه صورت باید بیشترین سقف رو انتخاب کنیم؟