سوئیفت به زبان ساده چیه؟ چرا برای روابط بانکی اهمیت داره؟

توی این چند روزه یکی از نگرانی‌هایی که داره به وقوع می‌پیونده، قطع ارتباط بانکها با سوئیفت در اثر تحریمه. کسی میتونه به زبان ساده این امکان رو توضیح بده؟ چه اهمیتی داره بانکها بهش دسترسی داشته باشن؟

سوئیفت و اهمیت سوئیفت برای بانکها

1 پسندیده