علت به گل ننشستن زعفران تا وسطهای آبان چه می‌تواند باشد؟

در زمینی در اقلیم شاندیز مشهد، همه مراحل کاشت پیاز و ابیاری طبق اصول پیشرفته. پیازها را سه سال پیش کاشتم، پارسال پیازها گل دادند. امسال در دو مرحله اوایل پاییز آبیاری شده. برگ هم داده، ولی هنوز خبری از گل نیست.

گل زعفران

2 پسندیده