غیر از کولر آبی و گازی چه سیستم سرمایشی برای آپارتمان می توان استفاده کرد؟؟

به نظر شما غیر از کولر آبی و گازی چه سیستم سرمایشی برای آپارتمان می توان استفاده کرد؟؟ البته کانال کولر تعبیه شده