فرق جنایت با جرم چیه؟

جنایت یعنی چه؟ در زمان‌های مختلف تعریف جنایت و مصداق‌هاش تغییر کرده؟ فرق جنایت با جرم چیه؟ چه ویژگی‌ها وزمینه‌های فردی و اجتماعی باعث بروز جنایت میشه؟ انواع مکافات یا مجازات‌هایی که برای انسان‌هایی که مرتکب جنایت میشن، چیست؟

تفاوت جرم و جنایت

5 پسندیده