فرق فکر و تفکر و اندیشه و اندیشیدن؟

آیا در باره فرق فکر و تفکر و اندیشه و اندیشیدن چیزی میدانید؟

3 پسندیده

حضرت شیخ محمود شبستری میفرماید
نخست از فکر خویشم در تحیر
چه چیزست آنکه خوانندش تفکر
بقیشو رسیدم منزل مینویسم فعلا برا اینکه پست را فراموش نکنم نوشتم