محاسبه سری فوریه یک سیگنال نیمچه پریودیک به چه صورت است؟

محاسبه هارمونیک‌های یک سیگنال به فرم زیر چجوریه؟

f(t) = u(t-t_1)*a*sin(w \times t)

تابع u(t) یک تابع پلّه هست که وقتی ورودیش منفی باشه مقدار آن صفر و اگه مثبت یا صفر باشه، مقدار آن یک هست.

2 پسندیده

تابع u چه خاصیتی داره؟ میخواین براساس هارمونیکهای اون به دست بیاد؟

1 پسندیده

تابع پلّس، وقتی ورودیش منفی باشه صفره، اگه مثبت یا صفر باشه یکه.

1 پسندیده