مرامنامه‌ی پادپُرس

اینجا سرزمین عباس‌میرزاهای زمانه‌س؛‌ فضایی که درش پرسشگری رو تمرین می‌کنیم. قواعدمون ساده‌س: بنگ :boom:!

بباهوش باش و سوال بپرس.
نجسور باش و مشکلات رو نقد كن.
گيادگيرنده باش و بیش از حرف زدن، گوش بده.


یادداشت: این مرامنامه در تابستان ۱۳۹۸ و در یک حرکت جمعی با همتِ اعضای معتبر جامعه‌ی پادپُرس تنظیم و به مرور بازنویسی شده است.

15 Likes