مفاهیم شعری کدام شاعر از نظر شما ابتکاری تر هست؟

و یا به عبارت دیگر دیوان شعر کدوم شاعر حالت بدیع تر و خلاقانه تر براتون داره و دلیلتون برای انتخابش چیه؟