من ....... هستم . جای خالی رو پر کنید

اولین و دومین و سومین کلمه ای که با این جمله ناتمام «من …هستم» رو برای خودتون تو ذهن خودتون تکرار میکنید چیه؟

3 پسندیده