مهمترین درسی که تا اینجای زندگیت گرفتی چیه؟

مهمترین و اساسی ترین درسی که تا اینجای زندگیت گرفتی چیه؟ چه مطلبی رو دوس داری با بقیه به اشتراک بذاری و فکر میکنی بدردشون میخوره؟

3 Likes

هیچ چیزی از هیچ کسی بعید نیست!

3 Likes

ببین، بشنو ، ولی کم باور کن!
باورهات برات انتظار میسازن ، انتظارات زیاد زندگی رو تلخ تر میکنه.

2 Likes