موضوعات داغ در زمینه ی تحقیقات علوم کامپیوتر چی هستن؟

چه در تحقیقات دانشگاهی و چه در تحقیقات مورد نیاز صنعت نرم افزار.