موقع خواب بهتر است از طریق دهان نفس بکشیم یا بینی؟ چرا؟


(azamaliverdi921) #1

تنفس با دهان بسته در خواب


(نجمه شیخی) #4

یه تحقیق نشون داده که خوابیدن با دهان باز باعث پوسیدگی دندان ها میشه.


#5

آیا میتونیم تصمیم بگیریم که چطوری در خواب نفس بکشیم؟ وقتی در خواب عمیق هستیم کنترل روی تنفس خودمون داریم؟


(system) #6

(system) #7