نرم افزار خوب و ساده برای تبادل پیام فردی و گروهی میشناسی؟

یک پیامرسان ساده که فیلتر نباشه (ایرانی یا خارجی ) که برای ارتباط با بعضی دوستان و خانواده مناسب باشه.
شبیه به واتساپ باشه . نه میخوام مثل اینستاگرام
باشه و نه میخوام کانال و تبلیغات داشته باشه .