نقشه‌ی جهان در شب چه چیزهایی رو نمایش میدهد؟

به تعبیر دکتر خیرخواهان، روشن‌تر شدن یک منطقه نشان از رشد اقتصادی اون کشور هست.

« حالا نقشه جدیدی تهیه شده است که درجه کم‌نور و پرنورشدن شبهای جهان را در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ مقایسه می‌کند.

جالب اینکه در این مدت میزان نورانی‌تر شدن هند بیش از هر جای جهان بوده است و نشان از رشد بالا و رونق اقتصادی فراگیر این کشور در این مدت دارد.

عکس بزرگ‌شده منطقه خاورمیانه نیمی از ایران تا شرق مدیترانه را نشان می‌دهد. تغییر محسوس پرنور شدن را در خوزستان ایران، مناطق جنوب و مرکز عراق و همچنین لبنان و اسرائیل و ساحل غربی عربستان می‌توان دید.
اما در عوض تمام مناطق جمعیتی سوریه، شمال غرب عراق و بخش‌هایی از یمن در ظلمات فرو رفته است که ناشی از جنگ در این کشورها است.»


قسمت‌های فیروزه‌ای افزایش شدت نور در طی ۵ سال گذشته را نمایش میدهد و قسمت‌های ارغوانی کاهش شدت نور.

ولی من رشد نمیبینم در چنین تغییر رفتاری. نظر شما چیه؟ شما چه میبینید؟

ایران در شب

منبع:

2 پسندیده