نقش دیپلماسی فرهنگی را در بهبود اقتصاد شهری چگونه ارزیابی می کنید؟

شهرهای بزرگ دنیا امروز به این درک رسیده اند که دیپلماسی فرهنگی فرای دیپلماسی سیاسی و به دور از درگیری های دیپلماسی های سیاسی می تواند روابط بین شهرها را شکل داده و موجب افزایش گردش اقتصادی و حضور گردشگران فرهنگی در شهرها شود، در ایران نیز شهرهایی مثل اصفهان، شیراز، تبریز و حتی تهران می توانند در این زمینه ایفای نقش کنند، نظرات جدید شما برای من بسیار حائز اهمیت است و در تکمیل گزارشم کمک می کند. با تشکر

1 پسندیده