نوروز آمد؟ فصل بهار فصل رقص و شعر و موسیقی شروع شد؟

بجز فرهنگ اصیل و غنی ایرانی و فارسی کدام فرهنگ را می شناسید که سال را با بهار و شکوفایی طبیعت آغاز کند؟
بجز فرهنگ اصیل و غنی ایرانی و فارسی کدام فرهنگ را سراغ دارید که اینهمه شاعر شوریده و شیرین کار شهر آشوب سراغ دارید که اینهمه مفاهیم حکیمانه و پند آموز ارائه داده باشد؟
کدام شاعر بیشتر به نوروز و بهار پرداخته؟
کدام شاعر دید متفاوتی از نوروز و بهار ارائه کرده؟
هر شعری از هر شاعری به دلتان نشسته بخوانید چون فصل شعر است!
خودم با رسیدن نوروز این شعر حضرت مولانا به ذهنم میرسه:
آمد بهار جانها ای شاخ تر به رقص آ
چهار کلمه بهار جان شاخ تر و رقص در این مصرع مرا به وجد می آورد.و فعل آمدن که به دو شکل در یک مصرع بکار رفته.واقعا بی نظیره

3 پسندیده