نیازمند مترجمان؛ویراستاران و ... ای با دل بزرگ

سلام دوستان
نیازمند دوستانی از میان شما که توانایی ترجمه از زبان انگلیسی به فارسی (نه لزوما حرفه ای) و یا ویراستاران یا متخصصانی در زمینه های وب و برنامه نویسی که وقتی برای ترویج علم با یک حرکت کوچک رو دارند.

*برای ترجمه فصل به فصل کتب خاص و انتشار آن ها بصورت آزاد

1 پسندیده