هدف مجلس از برگزاری جلسه های غیر علنی چیست؟

آیا مجلس به عنوان چکیده ای از جامعه (مجلس ما که اینطور نیست انصافا) می تواند مسائلی را به صورت غیر علنی بررسی کرده و تصویب نماید؟

ویدیو هایی از جلسات غیر علنی که در گذشته تشکیل شده است را دیده ایم و می توان در اینترنت پیدا کرد.
در این جلسات غالبا تصمیمات مهمی گرفته شده و مشخصا به صورت پشت پرده و غیر علنی اجرا و یا تصویب شده است.

نظرتان در این مورد چیست؟ آیا جلسه غیر علنی می تواند معناهای دیگری نیز داشته باشد؟

2 پسندیده