هنوز هم به سفر رفتن ادامه میدید؟

این نوشته منتظره ویرایش شدنه.