هوش هیجانی چیه؟

حتماً راجع به هوش هیجانی مطالب زیادی مطالعه کردین. ولی وقتی پای تعریف میاد وسط معمولاً با کلیات طرف هستیم. تجربه ی شما در بیان هوش هیجانی چی میگه؟ از چه طریق میشه هوش هیجانی رو ارتقا داد؟
هوش هیجانی چیست؟

3 پسندیده