وفاداری و صداقت رو در چه چیزهایی میبینید؟

صداقت از اون چیزایی که همه می پسندنش و از وفاداری نگم براتون که خیلی ها حاضرن براش جون بدن!
حالا تعریف شما از وفاداری و صداقت چیه؟
چه چیزهایی رو در یک نفر ببینین، بهش وفادار و صادق میگین؟

7 پسندیده

بهترین نوع صداقت ،صداقت در مواجهه با خویشتنه کسی که با خودش صادق باشه در مواجهه با دیگران نمی تونه دروغ بگه

4 پسندیده

و وفاداری چی؟
به نظر من ادمی که به خودش وفادار باشه،می تونه با دیگران وفادار نباشه!

3 پسندیده

به نظر من صداقت اگر با اخلاص همراه بشه بزرگترین کاری هست که انسان میتواند انجام دهد ولی اگر بدون اخلاص هم باشد کار بزرگیست حتی اگر اگاهانه نباشد.

ولی وفاداری صفتیست که اعتبارش را از اگاهی میگیرد واگر اگاهانه نباشد هدر میرود.

3 پسندیده

صداقت به نظر من از دروغ نگفتن چه به خود و چه به دیگران تولید میشود. وفاداری هم مانند صداقت از جنس سرمایه های اجتماعی است که میتواند هم برای انجام تعهدات اجتماعی باشد و هم تعهدات قلبی.

1 پسندیده