پادپرسی ها کتابی در رابطه با دقت چی پیشنهاد میکنین؟

من خیلی پیگری کردم متاسفانه اطلاعاتی که میخواستم به دست نیاوردم میخواستم بدونم کسی در رابطه با این موضوع کتابی مطالعه کرده یا کسی کتابی در رابطه با این موضوع میشناسه که معرفی کنه؟

3 پسندیده

الهه جان کمی بیشتر در مورد موضوع کتابی که دنبالش هستی توضیح میدی؟
اینکه نوشتی «دقت» خیلی کلی هست.

4 پسندیده

منظورتون از دقت کدوم یک از موارد زیر هست؟
توجه و تمرکز حواس (روان شناسی)
جزئیات در یک علم خاص
مهارت (عملی و فکری در حرفه های مختلف)