پادپرسی ها کتابی در رابطه با دقت چی پیشنهاد میکنین؟

من خیلی پیگری کردم متاسفانه اطلاعاتی که میخواستم به دست نیاوردم میخواستم بدونم کسی در رابطه با این موضوع کتابی مطالعه کرده یا کسی کتابی در رابطه با این موضوع میشناسه که معرفی کنه؟

2 Likes

الهه جان کمی بیشتر در مورد موضوع کتابی که دنبالش هستی توضیح میدی؟
اینکه نوشتی «دقت» خیلی کلی هست.

3 Likes