پارامترهای اصلی برای اندازه‌گیری تولید بیوگاز از زباله جامد، چه چیزهای هستند؟

منظورم BoD وCOD و دیگر پارامترهاست. این پارامترها چه استفاده‌ای دارن؟ به چه اندازه‌گیری و محاسبه میشن؟

2 پسندیده