پدر و مادراتون چطور با هم آشنا شدن و ازدواج کردن؟

پدر و مادر من به واسطه یک معرف که دوست بابام تو کارخونه بود به هم لینک شدن

بواسطه شغل‌شون امّا دونست‌ش چه کمکی بهتون می‌کنه؟ عمر آدمی محدوده و پرسش بسیار.

1 پسندیده

دونستنش کمکی نمی کنه فقط خاطره میسازه

1 پسندیده