پروتکل چیه و کجاها به درد میخوره؟

در علوم داده و علوم کامپیوتر منظورمه.