چرا بدن پستانداران مو دارد؟

نقش و کارکرد مو، روی بدن موجودات مختلف و خودمون چیه؟

مو پستانداران

در ادمه موضوعِ چرا مردا ریش و سبیل دارن؟

4 پسندیده

مو حاصل تکامل در پستاندارانه که از عوامل محیطی بدن رو محافظت میکنه
مثلن پشم گوسفند یا موی سگ آبی

1 پسندیده