چرا بدن پستانداران مو دارد؟

نقش و کارکرد مو، روی بدن موجودات مختلف و خودمون چیه؟

در ادمه موضوعِ چرا مردا ریش و سبیل دارن؟

4 Likes