چرا برای پیشگیری از سرماخوردگی موارد بهداشتی را رعایت نمیکنیم؟

چرا بعضی از خانواده ها با اینکه مدام مریض میشوند و دچار سرماخوردگی می‌شوند، حاضر نیستند موارد بهداشتی را رعایت کنند؟ با اینکه کلی هم پول پزشک و درمان می‌دهند!