چرا بعضی خال ها حرکت میکنند؟

از بچگی این سوال تو ذهنم بود بعضی خالها چرا حرکت میکنند و چی میشه که حرکت میکنند . مثلا زمان نوجوانی یه خال نزدیک انگشتای پام بود بعد از چند ماه تا چند سانت به مچ پام نزدیک تر شد چی باعث میشد این فرآیند اتفاق بیفته؟

1 پسندیده