چرا بعضی کفش ها غیژغیژ میکنن؟

وقتی بر روی کف پوش های خاصی مشابه سنگ های کف مرمر با کفش های اسپورت حرکت میکنیم معمولا صدای غیژغیژی بلند می شود که برای مکان های ساکتی مثل کتابخونه و یا سالن مطالعه آزاردهنده س.

4 posts were merged into an existing topic: چه جوری میشه غیژغیژ کفش موقع راه رفتن رو کف مرمری رو کم کرد؟