چرا بومرنگا برمیگردن؟

3 پسندیده

به خاطر طراحیشون به صورت کج ومقاومت هوابعداز پیمودن راهی بسته به سایزشون ومقاومت هوابرمیگردند.

1 پسندیده