چرا ذهن از تغییرات مثبت استقبال نمیکنه؟

بعد از یه مدت ذهن دوست داره خودش رو محدود کنه و به تناوب و تکرار روی بیاره دلیل این مقاومت در انسانهای مختلف چیه؟

2 پسندیده

ذهن اصالتا پویاست ولی ما با عوامل محدود کننده مختلف مثل تنبلی یا تقلید یا… او را دچار درجا زدن میکنیم اگر مثل بزرگان او را رها کنیم به مرزهای نا شناخته صعود می کند.
بقول حضرت حافظ:
گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم / گفتا که شبروست او از راه دیگر آید

1 پسندیده