چرا سکته مغزی بین سحر اتفاق میفتد

چرا سکته مغزی بین سحر اتفاق میفتد
چرا پزشکان متخصص مغز بر این باورند که سکته مغزی در طول شب بین
ساعت 3 تا 5 صبح اتفاق میفتد
چه عواملی در این مسئله حیاتی دخیل است .

2 پسندیده