چرا میوه های گلخونه ای بوی کمتری دارن؟

مثلا خیار گلخونه‌ای چه فرقی با خیار عادی داره که بو نداره؟ :cucumber:

میدونم محیط رو فنوتیپ موجودات زنده تاثیر میذاره، اینجا هم همچی اتفاقی افتاده؟ کدوم خصوصیت محیط باعثش شده؟ فکر کنم بشه گلخونه های بهتری ساخت که میوه هاش واقعی تر باشن :green_salad:

2 پسندیده