چرا نظام‌های سیاسی پادشاهی هنوز هم پا برجا هستند؟

تعداد زیادی از کشورهای جهان هنوز نظام پادشاهی دارند. بعضی‌ کشورها مانند برونئی، قطر، عمان، عربستان و امارات پادشاهی مطلق و بعضی‌ کشورها مانند بریتانیا، استرالیا و نروژ پادشاهی مشروطه دارند.

پادشاهی مشروطه

  • چرا همه نظام‌های سیاسی به سمت جمهوری پیش نرفتند؟
5 پسندیده