چرا وقتی یکی که باهامون جور نیست از خودمون میرانیم ؟

چرا وقتی یکی که باهامون جور نیست از خودمون میرانیم ؟
چرا وقتی یکی از نظر فکری و ذهنی ضعیف است از خودمون دور میکنیم
در حالیکه میتونیم با پیشنهاد خوبمون بطرف مقابل روحیه و انرژی خوب بدهیم .

1 پسندیده