چشمات رو باز میکنی میبینی

یه جا گم شدی و احتمالا پازل سختی برای فرار از این موقعیت داری
اولین تصوری که از این موقعیت داشتی چی بود و از چی داشتی فرار میکردی؟

1 پسندیده