چطوری مهارت‌های مورد نیاز ارزش‌آفرینی را به کودکانمان یاد دهیم؟

کودکان ما چطور قرار است مهارت‌های لازم جهت ارزش‌آفرینی را بیاموزند؟

آیا با شرایط کنونی سیستم آموزشی کشور، وجود مراکزی جهت مهارت آموزی کودکان و تبدیل نمودن ایشان از کارمندان صرف به مدیران کسب و کار شخصی و کارآفرین لزوم پیدا می کند؟

توسعه ی مهارت های زندگی

6 پسندیده