چطوری چنتا تفکر متضاد و مخالف هم کنار هم جمع می شوند و آمریکا رو می سازند؟

وقتی به جامعه ی آمریکا و اعضای اون نگاه میکنم، میبینم که توی اون همه جور آدم هست.
از خدا پرست گرفته تا آئیست،
از طرفداران دموکراسی گرفته تا عاشقان دیکتاتوری،
از مدافعان سرمایه داری گرفته تا پیروان مارکس
. اما این تنوع و تضاد تفکر (که بسیار از تنوع و تضاد تفکر موجود در کشور ما بیشتر است) باعث نشده است که در ارتش آمریکا اختلاف بوجود بیاد. این تضاد نتونسته که آمریکا رو از تبدیل شدن به ابر قدرت جهان دور کنه اما وقتی که به اطراف خودم توی ایران نگاه میکنم، میبینم که خیلی از مشکل ها و دعوا ها بر سر طرز تفکر هاست که مانع از پیشرفت کشور هم می شود.
کشور آمریکا چجوری این مشکل رو حل کرده؟

images%20(1)

6 پسندیده