چطور با شرایط سخت اجتماعی، روی درس خوندن تمرکز کنیم؟

سال جدید تحصیلی در حالی آغاز میشه که ذهن بسیاری از کوچیک تا بزرگ درگیر شرایط سخت اقتصادی و اجتماعیه. این اثرات روی زندگی همه، حتی در خریدهای سال جدید تحصیلی برای دانش‌آموزان و دانشجویان خودش رو به وضوح نشون میده. به چه طریقی و با چه ذهنیتی میشه افراد رو تشویق کرد که با وجود جَو سنگین نومیدی به آینده، روی درس خوندن تمرکز کنن؟

شاید تحصیل مهمترین کاری در جامعه باشه که قطعا به امید به آینده نیاز مبرمی داره. این امید رو به چه شکل میشه ایجاد کرد؟

ایجاد انگیزه برای درس خواندن در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی

1 پسندیده

شاید بزرگترین امید برای تحصیل در اینجا, کوچ کردن به اونجاست.
(شاید مرتبط با جمله‌ی “بدبختی اینجاست که خوشبختی اونجاست”)

1 پسندیده