چطور در نرم افزار hello talk اشتراک بخرم؟

چطور از این نرم افزار خرید انجام بدم؟