چطور میتوانم به دوستانم برای حضور در پادپُرس دعوتنامه ارسال کنم؟

فقط کاربران با سطح اعتبار پادپُرسی یا بالاتر می‌توانند دعوتنامه ارسال کنند. برای این کار، کافی است به قسمت دعوتنامه از صفحه شخصی خود مراجعه کنید و سپس از قسمت دعوتنامه برای سایر دوستانت دعوت‌نامه ارسال کنی:

1 پسندیده