چطور می‌توان مهارت رقص را در خود ارتقا داد؟

برای یادگیریِ بهتر رقص، چه قدم های ساده ای میتوان برداشت؟

دنباله‌ی موضوع چرا بعضی افراد این قدر برایشان یادگیری رقص سخت است؟

7 پسندیده

چه سوال خوبی! رقاصان عزیز سریع تر پاسخ دهند …

2 پسندیده

آینۀ تمام قد قاعدتاً باید کمک کنه.

3 پسندیده

تنها چیزی نیاز داری چند تا دوست خوب و پایه ، یه برنامه مهمونی و اگه خجالتی هستی یکی 2 استکان آب نشاط آوره …

همینارو داشته باشی خود به خود رقصیدن رو یاد میگیری

4 پسندیده

@hesam_fardad موسیقی خوب و البته دیدن رقاص های حرفه ای رو هم میشه بهش اضافه کرد.

2 پسندیده