چند تا کلمه که تا یک ماه پیش معنیش رو نمیدونستی؟

شده تو فرهنگ لغت،یه کتاب ،مجله تلویزیون ،یه شبکه اجتماعی ،یه گفتگو و… کلمه یا کلماتی به گوشِت بخوره
که معنیش رو نمیدونستی؟ برای این کار خیلی دور نمیریم تو همین یک ماه اخیر چند کلمه اینطوری به تورت خورده ؟ اونا رو همراه با معنیش بذار