چه جوری بهتره تجربه ها رو دسته بندی کنیم؟

در فرایند یادگیری از تجربه‌های خودمون و دیگران، به نظرم چیزی که مهمه نحوه دسته بندی تجربیاته.

چه جوری می‌تونیم تجربه هامون رو دسته بندی کنیم و چه جوری می تونیم به تجربیات قبلی خودمون یا دیگران رجوع کنیم؟

دسته بندی تجربیات

1 پسندیده